Tasarımı Kaydet  Kapat

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi


Yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen ürünlerin bakanlık tarafından belirlenmiş şartlar kapsamında ürün onarımı ve garanti sürelerinin belirtildiği belgeye garanti belgesi denir.

Garanti Belgesinde Bulunması Gereken Şartlar;

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

garanti belgesi nedir

Garanti Belgesi Nedir?

Üreticinin veya ithalatçısının arızaları bakımından en az iki yıl (veya doğası gereği belirlenen ölçü biriminde) ücretsiz olarak malların değiştirilmesinin, tamir edilmesinin veya onarılmasının bedeli; sattıkları mallar, mallar ve / veya teklifin fiyatı veya indirim yapılır ve satıcının ve tüketicinin yükümlülüğü belgelendirilir.
Garanti Belgesi, malların iyi kalitede olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu belge, yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı üzere, tüketiciyi ilgili Kanun ve diğer mevzuattan doğan hakların belirlendiği ve bildirdiği bir belgedir.
Tüketici Garanti belgesi olan bir ürün aldığınızda; Ürünün satış sonrası hizmet organizasyonunun kurulduğu, ürün kılavuzunun hazırlandığı ve ürünün arızalı olması halinde, malların teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl boyunca ücretsiz tamir hakkı olduğu anlaşılmaktadır.
 

Garanti Belgesi Nasıl Alınır?

Simay Danışmanlık olarak Garanti Belgesi Nasıl Alınır sorusunun cevabını sizlere çok net ve sade bir şekilde vermeye çalışacağız. Bu konuda izlenecek iş planı aşağıdaki gibidir.

» Ürünün garanti belgesi zorunluluğu saptanır,   
» İstenen şartlar belirlenir.
» Elektronik imza yoksa başvurusu yapılır,
» Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi şartları gözden geçirilir.
» Firmanın ilgili sektöründe Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi şartları araştırılır, yoksa başvuru yapılır. (Servis anlaşması yapılacaksa aranmaz)
» Hizmet Yeterlilik Belgesi şartları firmanın altyapısı gözden geçirilir.
» Satış sonrası hizmet yeterlilikte eğer gerekli ise Servis Ağı oluşturulur. (Kaç tane veya bölge ise)
» Garanti Belgesi klavuzu hazırlanır.
» Garanti Belgesi başvurusu yapılır. Bakanlık onayı alınır.

Garanti Belgesi Örneği

Simay Danışmanlık sizler için en iyi Garanti Belgesini sunmaya çalışıyoruz. Bu konuda Garanti Belgesi Örneği olarak birkaç belge sunuyoruz. Aşağıdaki belgeleri inceleyebilirsiniz.
  garanti belgesi örneği
garanti belgesi örneği-2
?